સુવિચાર


” રામ પ્રેમની સાથે રાષ્ટ્રપ્રેમ પણ જરુરી છે. “

Advertisements

2 responses to this post.

 1. ભક્તિ અને શક્તિનો સમ્નવય એટલે રાષ્ટ્રપ્રેમ…

  Like

  Reply

 2. માનનીય શ્રી કિશોરભાઈ.

  વાહ ભાઈ વાહ ખુબ સરસ

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s