અંધકારનો સમુદ્ર…!


શબ્દની  હોડીમાં બેસી

અંધકારનો સમુદ્ર

પાર કરુ છું…!

ડો.કિશોરભાઈ એમ.પટેલ

આઈ. એન.ટેકરાવાળા ઉ.મા.શાળા,રાંદેરરોડ,સુરત-૯

Advertisements

One response to this post.

  1. માનનીય શ્રી કિશોરભાઈ.

    વાહ ભાઈ વાહ ખુબ સરસ

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s