!!…વૃક્ષો હરખે છે…!!


!!…વૃક્ષો  હરખે  છે…!!


વૃક્ષો

જ્યાં

હરખે છે.

વરસાદ

ત્યાં

વરસે છે.


ડો. કિશોરભાઈ એમ.પટેલ

આઈ. એન.ટેકરાવાળા ઉ.મા.શાળા,રાંદેરરોડ,સુરત-૯

Advertisements

One response to this post.

 1. Posted by Ramesh Patel on 09/01/2010 at 5:30 am

  very nice and effectively expressed
  importance of trees.
  Pl keep up noble work.

  Ramesh Patel(Aakashdeep)

  વસંત પંચમી
  સ્વરચિત અને ગમતીલી ગદ્ય અને પદ્ય રચનાઓ
  http://nabhakashdeep.wordpress.com/ Invited and a request to visit

  With regards
  Ramesh Patel(Aakashdeep)

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s