!!…આપણો એક માત્ર શિક્ષક છે…!!


!!…આપણો એક માત્ર શિક્ષક છે…!!આપણો એક માત્ર શિક્ષક છે,

આદર્શ

તેનું શિક્ષણ લેનારા વિદ્યાર્થીઓ

નવરત્ન બની જાય છે,

આ સ્કૂલ કરતાં બીજી કોઈ

શિક્ષણ સંસ્થા મહાન નથી.


પંડિતશ્રી.રામશર્મા આચાર્ય

સૌજન્ય ઃ શ્રી.કાન્તિભાઈ કરસાલા

સંકલન ઃ ડો.કિશોરભાઈ એમ.પટેલ

આઈ.એન.ટેકરાવાળા ઉ.મા.શાળા,રાંદેરરોડ,સુરત-૯

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s