!!…પૃથ્વી જ જેમની શય્યા છે…!!


!!…પૃથ્વી જ જેમની શય્યા છે…!!

ધીરજ જેમના પિતા છે અને
ક્ષમા જેમની જનની છે,
ચિર શાંતિ જેમની પત્ની છે,
સત્ય પુત્ર છે,
દયા બહેન છે,
મનને સંયમ ભાઈ છે,
પૃથ્વી જ જેમની શય્યા છે,
દિશાઓ વસ્ત્ર છે,
જ્ઞાનામૃત ભોજન છે –
આ બધાં જેમનાં કુટુંબીજનો છે,
એવા યોગીજનોને કોનો ભય હોઈ શકે?

:: ગાયત્રી જ્ઞાનપ્રસાદી ::

Special Thanx 2:
Mr. Kantibhai Karshala

Presented By:
Dr. Kishorbhai M.Patel

Advertisements

2 responses to this post.

 1. Posted by chandravadan on 04/04/2012 at 7:21 am

  આ બધાં જેમનાં કુટુંબીજનો છે,
  એવા યોગીજનોને કોનો ભય હોઈ શકે?

  :: ગાયત્રી જ્ઞાનપ્રસાદી ::
  Chandravadan

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s