વિદ્યાર્થીઓ/વાલીમિત્રોને/શિક્ષકોને/શાળાઓને પુસ્તક મેળવવાની ઉત્તમ તક ઃ


વિદ્યાર્થીઓ/વાલીમિત્રોને/શિક્ષકોને/શાળાઓને પુસ્તક મેળવવાની ઉત્તમ તક ઃ


સુરતમા પુસ્તક મેળો..


તારીખઃ ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦ થી તારીખઃ ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦

સ્થળઃ- વનિતા વિશ્રામ મેદાન,સુરત R.T.O ની સામે,અઠવાગેટ

ઃઃ શિક્ષણક્ષેત્રના પુસ્તકો એક જ જગ્યાએ ઉપલબ્ધ બનેલ છે.

તો વાલીમિત્રોને વિનંતિ કે જો આપનું બાળક

ધોરણ ઃ ૧૦ / ૧૨ બોર્ડની પરીક્ષા આપનાર હોય તો

પ્રશ્નપત્ર કે સુચના અનુસાર અથવા વિભાગવાર (મુજબ) પેપર મળતા હોય છે.

જુદી જુદી શાળાના પેપરો પણ મળતા હોય છે.

તે લઈ આપના બાળક પાસે વધુ પેપર લખવાની પ્રેકટિસ કરાવો.

ઘણાં અનુભવી શિક્ષકો દ્વારા પેપરો કાઢવામાં આવે છે.


ડો. કિશોરભાઈ એમ.પટેલ
Smt. I. N. Tekrawala Higher Secondary School, Rander road, Surat.

Advertisements

One response to this post.

 1. Posted by chandravadan on 04/04/2012 at 7:16 am

  Nice Info !
  Chandravadan
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  See you on Chandrapukar.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s