!!!…ગુરુપૂર્ણિમાએ મારા ગુરુજનોને વંદન્…!!!


!!!…ગુરુપૂર્ણિમાએ મારા ગુરુજનોને વંદન્…!!!


સાદરવંદન…,

૧. ઊઠો, જાગો અને ઉત્તમ પુરુષોને ચરણે બેસી જ્ઞાનવાન બનો….ક્ઠ ઉપનિષદ

૨. ગુરુની સેવા કરો અને નમ્રતાપૂર્વક,વિવેકપૂર્વક ફરી ફરી પ્રશ્નો પૂછી જ્ઞાન

મેળવો…ગીતા

૩. જે મારી ભણી વળેલો છે, તેવા માનવીએ બતાવેલ માર્ગે ચાલો….કુરાન

૪. ગુરુ-મુખે જ્ઞાન મપાય, જો ગુરુ-વચન સાંભળશો તો આત્માની દાબડીમાં પુરાયેલા

રત્નો હાથ લાગશે…..નાનક

૫. એક અક્ષરનો પણ જો ગુરુએ બોધ આપ્યો હોય તો પૃથ્વી પર એવું કોઈ દ્રવ્ય નથી જે

આપીને એ ગુરુ-ઋણમાંથી મુક્ત થવાય….ચાણક્ય

…….સંકલન……..

ડો.કિશોરભાઈ એમ.પટેલ


Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by NIL on 09/02/2011 at 3:05 am

    શ્રી કીશોરકાકા
    ગુરુ પૂર્ણિમાએ જરૂરથી ગુરુને વંદવા જોઈએ.

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s