!!!…૧ જવાબ લાવો…!!!


!!!…૧ જવાબ લાવો…!!!


દશેદશ અંકનો ઉપયોગ કરી ૧ જવાબ લાવો.

હિન્ટ ઃ

૧. દશે દશ અંક જેમકે…. ( ૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮, ૯, ૦ )
૨. સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર, ભાગાકાર કોઈપણ રીતે લાવો.

ડો.કિશોરભાઈ એમ.પટેલ

Advertisements

12 responses to this post.

 1. Simpler way….

  9-8+6-7+5-4+2-3+1-0 = 1

  Like

  Reply

 2. આ તો બહુ સહેલું છે, ૧૨૩ + ૪૫ – ૬૭ + ૮ – ૯ = ૧

  બીજા પણ રસ્તા છે, દા.ત..

  ૧ / ૨ * ૭ + ૫ * ૩ * ૬ / ૯ + ૮ * ૪ = ૧ અથવા
  ૧ / ૨ * ૬ + ૫ * ૩ * ૮ / ૪ + ૩ * ૯ = ૧

  સ્ત્રોત: http://www.jimloy.com/puzz/1234.htm

  Like

  Reply

 3. gf

  Like

  Reply

 4. Posted by બ્રિજેશ સુથાર on 08/11/2011 at 12:26 pm

  ૧+૨+૩+૪+૫+૮-૭-૬-૯=૧

  Like

  Reply

 5. really effort

  Like

  Reply

 6. 0/2/3/4/5/6/7/8/9+1=1

  Like

  Reply

 7. 1+0/2/3/4/5/6/7/8/9=1

  Like

  Reply

 8. 196 70
  —— + —– = 1
  248 35

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s