હે….ગદ્ય ને પદ્ય…!


6 responses to this post.

 1. Posted by vimala on 18/08/2017 at 11:56 pm

   ગ્દ્ય -પદ્ય સાથે યાત્રા કરતાં -કરતાં ભાષાની ભવ્યતાના ગુણગાન ગાતો સાહિત્યક હેલો સાંભળવાની (વાંચવાની) મજા પડી.

  Like

  Reply

 2. ભાઇ કવિતાને વાર્તા જાત્રાએ જાય

  એને ભક્ત કિશોરમ ગાય મારો હેલો સાંભળો જી

  આદિલ ગની ગુણવંતને યાદ કરાવે

  પ્રેમાનંદ અખાના ચોપાઇ છપ્પા ગાય..મારો હેલો

  નર્મદ મીરાંને નરસૈંયા છે સાહિત્ય ઘડવૈયા

  હે શિક્ષક્શ્રી કિશોરકુમારમ કવિતા ગાય..ંઆરો હેલો

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s